YPPF    中文
About Yuanpei
You are at: HomeAbout Yuanpei 》 Contact Information
Contact Information

Contact Information

 

OFFICE

NAME

EMAIL

OFFICE PHONE

Party Committee

Secretary

Zhe Li

lzh80@pku.edu.cn

+86(0)10- 62761028

Party Committee

Deputy Secretary

Xi-You Ding

dxyou@pku.edu.cn

+86(0)10- 62756893

Dean

Meng Li

limengemail@126.com

+86(0)10- 62761023

Vice Dean

Jian-Bo Liu

jbliu@pku.edu.cn

+86(0)10- 62764429

Vice Dean

Bo-Qiao Li

liboqiao@pku.edu.cn

+86(0)10- 62767703

Vice Dean

Fei-Yu Sun

sunfeiyu@pku.edu.cn

+86(0)10- 62756312

Office of General Affairs

(Manager)

Li-Ping Qi

qiliping@pku.edu.cn

+86(0)10- 62758326

Office of General Affairs

Xin-Yue Liu

liuxinyuepku@pku.edu.cn

+86(0)10- 62758326

Office of Academic Affairs

(Manager)

Yan-Xin Yu

yuyanxinpku@pku.edu.cn

+86(0)10- 62751104

Office of Academic Affairs

Jian-Run Ren

1906593337@pku.edu.cn

+86(0)10- 62751104

Office of Academic Affairs

Rui Liu

lydia98@pku.edu.cn

+86(0)10- 62767069

Tutors' Office

Xin-Yue Liu

liuxinyuepku@pku.edu.cn

+86(0)10- 62756395

Office of Party Committee

Rong-Chuan Zhang

zhangrongchuan@pku.edu.cn

+86(0)10- 62767732

Office of League Committee

Yi-Jie Guo

1506187099@pku.edu.cn

+86(0)10- 62754099

Office of Student Affairs

Xi Song

924851278@qq.com 
+86(0)10- 62757380 

Office of Student Affairs

Teng Chai

chaiteng365@126.com

+86(0)10- 62754099

Office of Student Affairs

Xiang-Yu Zeng

2106595250@pku.edu.cn

+86(0)10- 62757380

Office of Student Affairs

Xin-Ran Shi

shixinran@pku.edu.cn

+86(0)10- 62757380

Office of Student Affairs

Yuan Chi

stevechi@pku.edu.cn 

+86(0)10- 62757380

Duty Office

Zhi-Fei Wang

 

+86(0)10- 62760355

Duty Office

Xue-Mei Zhai

 

+86(0)10- 62760355

Duty Office

You-Hong Zhai

 

+86(0)10- 62760355

TOP